Take a fresh look at your lifestyle.

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ ของงานโรงเรียน เนื่องด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบการทำงานของราชการได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น นั้นคือเหตุผลของการที่ครูประถมจัดทำบทความนี้คือครูประถมจะรวบร่วมลิงค์ระบบและคู่มือการใช้งานไว้ให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วดังนี้

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี