fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านธาตุ รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านธาตุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ด้วยโรงเรียนบ้านธาตุ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทน

๑.๑ ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

๑.๔ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๑.๕ ไม่ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

/๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ…

 

ที่มา https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050268&Area_CODE=4005

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...