Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนวัดสว่างภพ รับสมัครครู เอกปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนวัดสว่างภพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดสว่างภพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต มีความ ประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการบ้างบุคลากรแสริมการเรียนการสอนให้แก่ สถาบศึกษาด้วยเงินงบประมาณนต์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ ปีงบประมาณ ๒ ๒ ดังนี้ . ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร

ศ.ดด้านหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา

6วินาเมาปฐมวัย

๒. อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเป็น

๒.๒ เป็นผู้ให้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย เอกการอนุบาลศึกษา จะต้องมี ความรู้พื้นฐานทายาทตามที่ กตกส. ศ.กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาณผลการศึกษา (Taาcript) ส่วนโอการศึกษา

  1. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๕๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือบปี นักพรต ผักบวช 4 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดสว่างภพ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๕.๒ ป.- ลด ม.

  1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องบําบยื่นใบวับสมัครสอบ

๔. ฝาเบาปริญญาบัตรหญิงสือรับรองคุณากรในภพหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษntistrip) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง ฐานวน ๑ ฉบับ ๔.๒ สําเนาใบอนุพประกอบวิชาชีพครู พร้อมขบับจริง จํานวน ๑ อบัน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง ชบาย สบับ ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง มาน , แบับ ๔๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ อนับ ๔๖ รูปถ่าย ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

 

ที่มา https://www.facebook.com/sawangpop.school

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...