fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านหนองแก เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนบ้านหนองแก เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จํานวน ๑ อัตรา
– สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ อัตรา (สามารถเขียนเว็บไซต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทําหน้าที่ครูผู้สอน

อัตราเงินเดือน: อัตราค่าจ้างเดือนละ 5.000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
         เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา

        เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ โรงเรียนบ้านหนองแก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0854227816, 0875540516,03135558

ประกาศรับสมัคร

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...