Take a fresh look at your lifestyle.

โอกาสดีๆมาแล้ว! รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่ทางเว็บครูประถมนำมาฝากกันค่า เพราะตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEOSTEM ED) และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) ดําเนินโครงการ ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร ไปยังสํานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โทร. ๐ ๒๒๔๘๘ ๕๕๐๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

<<<ดาวโหลดไฟล์แนบที่นี่>>>

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...