Take a fresh look at your lifestyle.

กลุ่มครูเห็นด้วย หนุนเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่

หลังมีการเสนอเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่  ซึ่งล่าสุด ได้มีการถกและขอความเห็นจากบุคลากรครู เขตพื้นที่ ผอ.สถานศึกษา พบทุกฝ่ายหนุนการปรับวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผู้เรียน และลดประเมินเอกสาร เพื่อพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ.

เลขาธิการก.ค.ศ. ถก รับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ร่วมกับ บุคลากรครู เขตพื้นที่ ผอ.สถานศึกษา พบทุกฝ่ายหนุนการปรับวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผู้เรียน และลดประเมินเอกสาร

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งพบว่าการปรับปรุงวิทยฐานะถือเป็นสัญญาณที่ดีในการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะเดินหน้าในการพัฒนาหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความมั่นใจในหลักคิดและกรอบการปฏิบัติหลักเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมฟัง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี โดยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำรายละเอียดและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับร่างหลักเกณฑ์ฯ ให้เสร็จเรียบร้อย และจะได้นำเสนอกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความรัดกุมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

 

การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่เมือง ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้นำองค์กรครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบมาตรฐานตำแหน่ง มาตราฐานวิทยฐานะและระบบวิทยฐานะใหม่

ซึ่งถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวคิดของ ก.ค.ศ. ที่ต้องการให้เกิดการทำงานแบบเปิด คือเป็นหน่วยงานที่พร้อมรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพครูผู้สอน ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ” รศ.ดร.ประวิต กล่าว

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้นำเสนอรูปแบบและกรอบแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ที่ประชุมเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดที่สำนักงาน ก.ค.ศ.พัฒนาหลักเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบวิทยฐานะใหม่นี้ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ. ที่ต้องการจะวางกรอบการพัฒนามาตรฐานวิทยฐานะที่มุ่งเน้นสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนการประเมิน และปรับระบบมาใช้วิธีการประเมินแบบออนไลน์ ซึ่งจะเน้นการดูที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนและการปฏิบัติงานของครูเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี