Take a fresh look at your lifestyle.

คนว่างงานมีเฮ! มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่ เพราะตอนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา  ซึ่งเราได้นำรายละเอียดคุณสมบัติมาฝากกันค่า ลองไปอ่านรายละเอียดกันเลยค่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,000 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตรา และลักษณะงานโดยสังเขป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000 อัตรา ประกอบด้วย
1.1 ประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
ดำเนินการเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับในพื้นที่และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
1.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายตำบลในพื้นที่ที่ดีรับมอบหมายและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
1.3 บัณฑิตจบใหม่ ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน จำนน 500 อัตรา
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID จัดเก็บข้อมูล Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) และร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายตำบลในพื้นที่ที่ดีรับมอบหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดและผู้รับจ้างต้องทำงานในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบหกปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบปี
3) มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ประชาชนทั่วไป
1) เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
3) เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
4) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับในพื้นที่ได้
5) สามารถปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
2.2.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
1) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
2) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
3) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office E-mail และ Social Media ได้ดี
4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
2.2.3 บัณฑิตจบใหม่
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2562)
2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
3) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
5) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office E-mail และ Social Media ได้ดี

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบพบภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป

5. การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
1) สมัครด้วยตนเอง
– งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2) สมัครทางออนไลน์
– เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-2909-1434 และ 0-2909-3027 

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...