fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

จดหมายด่วน! การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งจะมีการเน้นคุณภาพมากขึ้น วางแนวทางในการลงสำรวจ วางแผน จัดทำรูปแบบ สรุปรูปแบบ เพื่อให้โรงเรียนของชุมชนมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนประกอบด้วย

1 .สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2 .การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง

3 .พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนผู้ปกครองชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพฯนั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้

1 .ลงพื้นที่สำรวจวางแผนและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางเว็บไซต์
www.1tambon1school.innoobec.com ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

2. จัดทำรูปแบบโมเดลโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพทั้ง Stand Alone ในโรงเรียนขนาดกลางเพื่อประชุมหารือผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนส่วนกลางประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านพัฒนาการศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกษตรภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

3 .สรุปรูปแบบ Model ลงพื้นที่จัดทำแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลางพร้อมทั้งจัดทำคำของบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.1tambon1school.innoobec.com และส่งเอกสารมายังสพฐ. ตู้ปณ.21 ปณฝ.ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10304 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 

ขอขอบคุณที่มา : การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จาก สพฐ.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...