fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โอกาสมาแล้ว! โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา เงินเดือน 9,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ เพราะตอนนี้โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา เงินเดือน 9,000 บาท ใครที่สนใจอยากเป็นครูอัตราจ้าง สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า 

ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15  มีนาคม  2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน (ธันวาคม 63 – มีนาคม 64)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
1. สำเนาวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ

4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมอำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  4 – 8  ธันวาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ โทร 053-496260

5. กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผล
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ และทดลองสอน 1 เรื่อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศผลการคัดเลือกในวันเดียวกันทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.doisaket.ac.th

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ : ไฟล์แนบ

 

ขอขอบคุณที่มา : โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...