fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่! การแจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบฟอร์มที่มีหลายคนถามหามากๆ สำหรับแบบฟอร์มการแจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 ซึ่งต้องทำยื่นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือนับจากวันเลือกตั้งนั่นเอง เราได้นำแบบฟอร์มมาให้ดาวน์โหลดกันด้วยค่า

เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง อบจ.ปี 2563 นี้ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ทำให้หลายท่านอาจไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถแจ้งการไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุ อันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทําเป็นหนังสือ

ซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

  • มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  • ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กําหนด

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ดาวน์โหลด(แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)คลิกที่นี่

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...