Take a fresh look at your lifestyle.

คุณครูห้ามพลาด! สพฐ. ร่วมกับสสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เรียกว่าเป้นการอบรมออนไลน์ที่คุณครูวิทยาการคำนวณ ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ เพราะสพฐ. ร่วมกับสสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู คุณครูท่านไหนที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้เลยค่า

สพฐ. ร่วมกับสสวท. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5. หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T
Plus-Scratch)
6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
7. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
#เชิญชวนครูในสังกัดที่สนใจ สมัครและเริ่มเข้าอบรมออนไลน์
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด