Take a fresh look at your lifestyle.

ไม่ต้องใช้ผล O-NET! สพฐ. ประกาศนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายด่วน ที่ส่งถึงสถานศึกษาซึ่งเป็นจดหมายของ สพฐ. ประกาศนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องใช้ผล O-NET ในการรับสมัครนักเรียน เนื่องจากปีนี้ นักเรียนจะสอบ O-NET ตามความสมัครใจ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีสถานศึกษาหลายแห่ง ที่ต้องปิดทําการเรียนการสอน จากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระให้แก่นักเรียน และลดความซ้ําซ้อนของการประเมินทางการศึกษา

จึงได้ยกเลิกประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งนี้ การดําเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคน สถานศึกษาทุกแห่ง มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยไม่นําผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...