fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนมาแล้ว! โครงการเพชรในตม ปี 64 เปิดรับสมัคร นักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดโครงการดีๆมาฝากกัน สำหรับโครงการเพชรในตม ปี 64 ล่าสุด เปิดรับสมัคร นักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
TCAS  รอบที่ 2 Quata
โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

มหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256ภ TCAS รอบที่ 2 Quata โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยายศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณทิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ประจำปี การศึกษา 2564 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

 1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้
  1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
  1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
  1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
  1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรเอกคู่) วิชาเอกการประถมศึกษากับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้
1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3. วิซาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. วิชาเอกการจัตการเรียนรู้สังคมศึกษา
5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 1. จังหวัดในสังกัด กอรมนภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา รวมจำนวนรับ 15 คน

 2. สถานที่เรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดห่อพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก แต่ให้นิสิตช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปาและอื่นๆ (ตามที่จ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท)
  หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม เป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) และห้องโถงจัดกิกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของหอพักโดยคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

 3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  3.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย
  3.2 บิดาหรืมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร ยกเว้นอำเภอเมือง ดังนี้ (ดูในไฟล์แนบด้านล่าง)

3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่ ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจรณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา
3.4 กำลังศึกษาอยู่ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรืผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบ ดังนี้
รหัสและชื่อวิชา GAT/PAT5                 ค่าน้ำหนัก (%)    เกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
รหัส 85   GAT    วิชาความถนัดทั่วไป           50                   40
รหัส 75   PAT 5  วิชาความถนัดวิชาชีพครู     50                   30

 

3.6 มีผลการสอบต่อไปี้
3.6.1 วิชาภาษาอังกฤษ
3.6.2 คะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 หรือคะแนนวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อสมัครเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2 ตามข้อกำหนดของหลักสูตร)
3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
3.9 มีบุคสิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
3.10 ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง ซึ่งป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

คำค้นที่เกี่ยวข้อง
เพชรในตม คืออะไร ,โครงการเพชรในตม 64 , โครงการเพชรในตม 65, โครงการเพชรในตม คืออะไร, โครงการเพชรในตม, โครงการเพชรในตม รายละเอียด, โครงการเพชรในตม , ประกาศรายชื่อโครงการเพชรในตม, ทุนเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย, โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับสมัครทาง ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564

โดยผู้สมัครสอบได้เพียงวิชาเอกการประถมศึกษาเท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องสมัครทั้งในเว็บไซต์เเละส่งในสมัครไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่
– ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th

 

 

ขอขอบคุณที่มา :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...