Take a fresh look at your lifestyle.

โครงการดีๆมาแล้ว! รับสมัครนักศึกษา โครงการ “เพชรในตม” ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดเกี่ยวโครงการดีๆมาฝากกัน สำหรับโครงการ เพชรในตม ซึ่งเป็นโครงการที่น้องๆหลายคนให้ความสนใจ เพราะเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถบรรจุเป็นครูได้ทันที รับสมัคร 1-17 มีนาคม 2564 ใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า

มหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256ภ TCAS รอบที่ 2 Quata โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยายศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณทิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ประจำปี การศึกษา 2564 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

1.จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้
1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ :

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรเอกคู่) วิชาเอกการประถมศึกษากับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้
 2. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
 3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 4. วิซาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 5. วิชาเอกการจัตการเรียนรู้สังคมศึกษา
 6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 7. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 9. จังหวัดในสังกัด กอรมนภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา รวมจำนวนรับ 15 คนสถานที่เรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดห่อพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก แต่ให้นิสิตช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปาและอื่นๆ (ตามที่จ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท)
  หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม เป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) และห้องโถงจัดกิกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของหอพักโดยคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย
2.2 บิดาหรืมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร ยกเว้นอำเภอเมือง ดังนี้ (ดูในไฟล์แนบด้านล่าง)
2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่ ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจรณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา
2.4 กำลังศึกษาอยู่ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรืผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบ ดังนี้

รหัสและชื่อวิชา GAT/PAT5 ค่าน้ำหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่ำ (%)
รหัส 85   GAT    วิชาความถนัดทั่วไป 50 40
รหัส 75   PAT 5  วิชาความถนัดวิชาชีพครู 50 30

2.6 มีผลการสอบต่อไปนี้
2.6.1 วิชาภาษาอังกฤษ
2.6.2 คะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 หรือคะแนนวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อสมัครเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2 ตามข้อกำหนดของหลักสูตร)
2.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
2.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
2.9 มีบุคสิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
2.10 ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง ซึ่งป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 โดยผู้สมัครสอบได้เพียงวิชาเอกการประถมศึกษาเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องสมัครทั้งในเว็บไซต์เเละส่งในสมัครไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 

กำหนดการคัดเลือก

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ 

เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook เพจ เพชรในตม

ความคิดเห็น
Loading...