fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน แบบฟอร์มงานสารบัญ ฝ่ายการเงิน วิชาการ และบุคคล

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำแบบฟอร์มสำคัญต่างๆมาฝากกัน ซึ่งรวบรวมตั้งแต่ แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียน แบบฟอร์มงานสารบัญ ฝ่ายการเงิน วิชาการ และบุคคล และยังมีแบบฟอร์มสำคัญอื่นๆด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครนักเรียน

 ใบสมัครเข้าเรียน
ดาวน์โหลด
 ใบมอบตัวนักเรียน
ดาวน์โหลด

งานสารบรรณ

ที่หุ้มมุมกระดาษ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด

วิชาการ

แบบบันทึกหลังสอนแบบใหม่
ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด
แบบบันทึกผลการประเมินผลนักเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลังการสอน
ดาวน์โหลด
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด

การเงิน

แบบเสนอกิจกรรม + แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลด
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน
ดาวน์โหลด
แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
หลักฐานการเบิกค่าใข้จ่ายเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด

ฝ่ายบุคคล

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
สมุดบันทึก PLC
ดาวน์โหลด
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด

บริหารทั่วไป

แบบสรุปการต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง จากสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
โปรแกรมน้ำหนักส่วนสูง เวอร์ชั่นใหม่ 18 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก [โปรแกรม Kotchakorn (กชกร)]
ดาวน์โหลด
แบบรายงานเวลา กรณีนักเรียนย้ายกลางคัน
ดาวน์โหลด

Logbook Teacher (3 รายการ)

หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ดาวน์โหลด
 โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยืมเงินไปอบรมครู 2561 (5 รายการ)

คำชี้แจงการยืมเงินไปอบรมครู 2561
ดาวน์โหลด
สัญญาการยืมเงิน
ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับข้าราชการ
ดาวน์โหลด
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด

งานอนามัยโรงเรียน (1 รายการ)

แบบบันทึกการแปรงฟัน
ดาวน์โหลด

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (3 รายการ)

เกณฑ์โรงเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด
บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ดาวน์โหลด
แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด

 

 

ขอขอบคุณที่มา : โรงเรียนวัดภูเขาทอง

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...