fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนล่าสุด! เกณฑ์อัตรากำลังครูใหม่ กำหนดให้ผอ.สอน5ชม./สัปดาห์ รองผอ.10 ชม./สัปดาห์

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้อัพเดทข้อมูลตัวอย่างเกณฑ์อัตรากำลังครูใหม่ ล่าสุดมีการอัพเดทใหม่ว่า ผอ.ปฏิบัติการสอน 5ชม./สัปดาห์ รองผอ. 10 ชม./สัปดาห์ และครูปฏิบัติงาน 20 ชม./สัปดาห์ ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่า

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. เผยแพร่หนังสือ ว23/2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นั้น โดยตามหนังสือเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ซึ่งเกณฑ์อัตรากำลังนี้ ใช้สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยให้สถานศึกษามีอัตรากำลังตามสายงาน ได้แก่ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานสนับสนุนการศึกษา กำหนดเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา
  2. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป

กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมสถานศึกษา ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

สำหรับชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จำแนกเป็น
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสอนนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์

ทั้งนี้ การคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังนี้ กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
ในส่วนของสายงานบริหารสถานศึกษา นั้น ได้กำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ และชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ เป็นดังนี้

  1. ระดับการศึกษาปฐมวัย มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 20 ชั่วโมง
  2. ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 25 ชั่วโมง
  3. ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 30 ชั่วโมง
  4. ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 35 ชั่วโมง

โดยทั้ง 4 ระดับการศึกษา (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คน ต่อสัปดาห์ ไว้ที่ 20 ชั่วโมง

 

 

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...