วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกไฟล์เอกสารดาวน์โหลดได้เลย! เอกสารแบบรายงานนิเทศการสอน 2564

ดาวน์โหลดได้เลย! เอกสารแบบรายงานนิเทศการสอน 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสารแบบรายงานนิเทศการสอน 2564   มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ ซึ่งไฟล์ เอกสารแบบรายงานนิเทศการสอน 2564   เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ (efficiency) และเกิดประสิทธิผล (effective) ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนการนิเทศการสอน จึงเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน ตามกระบวนการผู้นิเทศจะเป็นการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร

และให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดย  เน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ  หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา

              การนิเทศ กำกับ  ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน จะเป็นประโยชน์มากถ้าคณะกรรมการผู้นิเทศมีการให้คำปรึกษา แนะนำ การเยี่ยมชั้นเรียน กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  อย่างจริงจัง โดยคำนึงว่าไม่ใช่เป็นการจับผิด  แต่เป็นการดูแลและช่วยเหลือครูผู้สอน ให้มีการนำกิจกรรมและเทคนิควิธีการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีคุณภาพในการเรียนรู้ มีทักษะการบวนการคิดและมีความสุขกับการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งการดูแล กำกับการไม่เข้าสอน หรือสอนไม่เต็มเวลา หรือการมอบภาระงานหรือชิ้นงานให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสมครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ (knowledge) ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ/กระบวนการ (process) ที่ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบร่วมมือร่วมใจ(cooperative learning) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(attitude) โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมและการสืบเสาะแสวงหาความรู้ของนักเรียน

เอกสารรายงานการนิเทศการสอนฉบับนี้  เป็นการรายงานการนิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้ครู   ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1) ด้านก่อนการจัดการเรียนรู้
1.1) การแต่งกายของครูผู้สอน
  1.2) การเข้าสอนตรงต่อเวลา
  1.3) การเช็คชื่อการมาเรียนของผู้เรียน
  1.4) การชี้แจงเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการเรียนชั่วโมงนี้ให้กับผู้เรียน
  1.5) การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนสอน
  1.6) การเตรียมสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน
  1.7) การทบทวนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนก่อนเรียน
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ (เน้น Active  Learning)   2.1) การตั้งคำถามก่อนเรียน เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
  2.2) การอธิบาย/ถ่ายทอด/สื่อสาร ในเนื้อหาที่สอน
  2.3) การใช้สื่อการเรียนการสอน วัสดุ/อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี)
  2.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
  2.5) ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในเนื้อหาที่สอน
  2.6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ (Active  Learning)  อย่างแท้จริง
  2.7) ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
  2.8) ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้เนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนี้ด้วยตัวเอง
  2.9) ครูผู้สอนทบทวน/เพิ่มเติมองค์ความรู้  หลังจากที่ผู้เรียนได้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
  2.10) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม/อภิปราย
  2.11) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน
  2.12) การควบคุมชั้นเรียนของครูผู้สอน
  2.13) สร้าง/กระตุ้น ทัศนคติเชิงบวกให้กับผู้เรียน
  2.14) การจัดการเรียนรู้ตรงและสอดคล้อง กับแผนการจัดการเรียนรู้
3) ด้านหลังการจัดการเรียนรู้
3.1) การมอบหมายงานให้ผู้เรียนมีความเหมาะสม
  3.2) การวัดและประเมินผลตรงกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนด
  3.3) การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย/ตามสภาพจริง
  3.4) การเลิกสอนตรงต่อเวลา

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี