Take a fresh look at your lifestyle.

ชวนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ครับ หากมีปัญหาสามารถดาวน์โหลด คู่มือการอบรมเพศวิถีศึกษา ออนไลน์ รับรองชั่วโมงพัฒนา ว21/2560 ได้ 22 ชั่วโมง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่ง ออกตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  ในมาตรา 6 ของกฎหมาย กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย 1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือ นักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

หลักสูตรการ สอน เพศวิถี ศึกษา ชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนอบรมได้ที่

http://cse-elearning.obec.go.th/

หน้าลงทะเบียน : http://cse-elearning.obec.go.th/registration
แนะนำหลักสูตร : http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard
หน้าเข้าสู่ระบบ : http://cse-elearning.obec.go.th/login

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...