Take a fresh look at your lifestyle.

มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบ วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะ

มติ ครม. 19 ตุลาคม 2564 รับทราบวันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงว่า ในช่วงวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 จะเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันรวม 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564) ที่เห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยเนื่องในวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 มาเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง นั้น หมายถึง กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางรวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สำหรับวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันเปิดทำการตามปกติ เพราะได้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชไปเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่เลื่อนมาจากวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ด้วย
สำหรับ 17 จังหวัดภาคกลาง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

 

ขอขอบคุณที่มา : ชีวิตวิถีใหม่

ความคิดเห็น
Loading...