Take a fresh look at your lifestyle.

เอกสารประกอบการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และ Infographic ของ สพฐ.

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ เอกสารประกอบการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Infographic ของ สพฐ. มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ไช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนก่อนการเบิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประเกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

๓. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการกำกับ
ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดอย่างใกล้ชิต และทำการบันทึกข้อมูลในแบบตรวจ ติดตามฯ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานด้จัดส่งเอกสารประกอบรายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อหราบและดำเนินการ

 

ขอขอบคุณที่มา : สพฐ.

ความคิดเห็น
Loading...