Take a fresh look at your lifestyle.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564 มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ นั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .png โดยมีขนาดไฟล์ที่อัพโหลด (upload) ไม่น้อยกว่า 40KB จำนวน 1 รูป
ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฎอยู่บนใบสมัครสอบ สำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง โดยจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

 1. สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ดังนี้
  (1) สำเนาปริญญาบัตร (หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ) จำนวน 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำสำเนาปริญญาบัตรมายื่นในวันสมัคได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ให้นำสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา สาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย มายื่นแทนได้
  (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ หากระเบียนแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาไทยและรับรองการแปลโดยสถาบันแปลภาษาที่น่าเชื่อถือด้วย
  อนึ่ง การอัพโหลดเอกสารในข้อ 4.2 ให้รวมเอกสารทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียวกันในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB

 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ของคุณวุฒิระดับอนุปริญญา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  เฉพาะกรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญาในการสมัครสอบแข่งขัน ให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ในระดับคุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส. ปวท. เป็นต้น ด้วย

 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง จำนวน 1 ฉบับ
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. https:/www.otepc.go.th/ เลือก “ระบบสารสนเทศ” จากนั้นคลิกเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง” หรือจากทางเว็บไซต์ http://qualification60.otepc.go.th/ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ประกาศส่วนที่ 3

 4. สำเนาหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  เฉพาะกรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชา/แขนงวิชาวิชาเอก แล้วแต่กรณี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครแต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4
  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

 5. สำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
  ได้แก่ สำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่ง ในจำนวน 3 ฉบับ ต่อไปนี้ ได้แก่ 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 2 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 3 หนังสือรับรองสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ ในกรณีผู้สมัครสมัครสอบในกลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ไม่ได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 5

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 9. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 6

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ การอัพโหลดเอกสารในข้อ 3 – 10 ให้อัพโหลดในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 50KB และไม่เกิน 500KB

กากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร ติดต่อ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 1 แล้วกด 214 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบ ติดต่อ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 โทร. 02-026-5555 ต่อ 1321 ในวันและเวลาราชการ

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...