Take a fresh look at your lifestyle.

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ขอแนะนำ เอกสารตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

เอกสารตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย   สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้

ขั้นตอนในการทำแผนการจัดการเรียนรู้  การทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีขั้นตอนดังนี้

  1. วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อนำมาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม
  3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
  4. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลือกใช้วิธีการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และสร้างแบบวัดประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย
  6. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2549)

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอขอบคุณที่มา ครูประวิทย์ พันธ์ศรี

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี