วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ก่อนหมดอายุเสียค่าปรับ  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบเอกสารหลักฐานและต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ