Take a fresh look at your lifestyle.

7 สุดยอดนวัตกรรมสำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา (K-12)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ การนำวิธีการสอนและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจในวิชาต่างๆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอีกด้วย

วันนี้ทาง สภาการศึกษา จะชวนทุกคนมาเรียนรู้กับ 7 สุดยอดนวัตกรรมสำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา (K-12)

🌻Flipped Classroom Approach (ห้องเรียนกลับด้าน) คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษาคิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน ก่อนมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน

🌻Audiobooks and Dictation Software (หนังสือเสียงและซอฟต์แวร์เขียนตามคำบอก) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อสารโดยไม่ต้องพิมพ์

🌻Digital ContentLibraries (ห้องสมุดดิจิทัล) แหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book), บทความวิชาการ (academicarticles), ฐานข้อมูล (databases), วิดีโอหนังสือเสียง เป็นต้น สามารถตอบสนองสไตล์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

🌻 Social Media for Collaborative Learning (โซเชียลมีเดียสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน) เป็นการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นนอกห้องเรียนได้

🌻 Simulation Games (เกมจำลองสถานการณ์) การจำลองสถานการณ์เสมือนจริงที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง

🌻 AR or Augmented Reality (เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง) AR เป็นการซ้อนทับแบบดิจิทัลให้กับโลกทางกายภาพทำให้เกิดการเรียนรู้แบบโต้ตอบและสนุกสนานในคราวเดียวกันสามารถพานักเรียนไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากห้องเรียน

🌻 Virtual Reality (เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน) ให้นักเรียนได้สัมผัสโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องเรียน โดยเทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อแสดงสถานที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดโดยสวมจอแสดงผลแบบสวมศีรษะซึ่งช่วยให้มองเห็นสถานที่จริงได้

 

สอบถามความรู้เพิ่มเติม
02668 7110 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ที่มา สภาการศึกษา

• LINE: @oecnews | ttp://line.me/ti/p/@OECNews
You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี