โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง ศธ. ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ณ สนามศรีมหาราชา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ความว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในนามของคณะลูกเสือแห่งชาติ อันประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพสกนิกรที่ดีและเป็นพลังแห่งแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นมิ่งขวัญของเหล่าบรรดาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ในการพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา และความวัฒนาสถาพรของประเทศ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ ล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริต ซึ่งพสกนิกรทุกคนจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ พร้อมสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

จากนั้น รมว.ศธ. นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ และร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ในการนี้ รมว.ศธ. ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กองลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ มีสถานศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนและนำกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่นำกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567 ครบรอบ 113 ปี 1 กรกฎาคม 2467 จำนวน 74 แห่ง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ

รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การที่ทุกท่านมารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมแสดงออกและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย ขอให้ทุกท่านยึดถือคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยเฉพาะคำปฏิญาณที่ว่า “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที” เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง เจริญก้าวหน้าสืบไป