วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนสนองกับการปฏิรูประบบราชการและให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

2.1 การบริหารวิชาการ

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2.2 การบริหารงบประมาณ

1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5) การบริหารการเงิน
6) การบริหารบัญชี
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

2.3 การบริหารงานบุคคล

1) การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4) วินัยและการรักษาวินัย
5) การออกจากราชการ

2.4 การบริหารทั่วไป

1) การดำเนินงานธุรการ
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
10) การรับนักเรียน
11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย
12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น
17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18) งานบริการสาธารณะ

ที่มา GotoKnow 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี