วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เป็นอีกหนึ่งการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะวิธีคิด ให้เป็นกระบวนการป็นเหตุเป็นผล มีคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยตนเองได้

ซึ่งการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) นี้เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

กระบวนการสอน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

วิธีสอน

ผู้สอนมีวิธีสอนที่หลากหลาย โดยสามารถ ใช้การทดลอง การสาธิต การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนมากผู้สอนมักใช้วิธีสอนโดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นวิธีสอนที่คุ้นเคยและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย เสริมสร้างการคิดและการลงมือทำด้วยตนเอง อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เทคนิคการสอนพิเศษ ผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับตัวผู้สอนเองและเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน เพื่อส่งเสริมวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การตั้งคำถาม การเล่นเกม เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสุขในขณะที่เรียนและ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี