วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสะเต็มการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครูประถมแนะนำการสอน ศตวรรษที่ 21

สะเต็มการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครูประถมแนะนำการสอน ศตวรรษที่ 21

          สวัสดีค่ะ สำหรับเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ Krupatom.com ขอแนะนำเรื่อง สะเต็มศึกษาค่ะ สะเต็มการศึกษานั้น เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

          นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based-Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดย สสวท. หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ โดยริเริ่มและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ทั้งนี้ สสวท. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าว สสวท. จึงได้จัดตั้ง เครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี ศูนย์สเต็มศึกษาแห่งชาติ ที่ สสวท. เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานงานกับ ศูนย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคจำนวน 13 ศูนย์ ซึ่งอยู่ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธภาพ

          โดยผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนในเครือข่ายสะเต็มศึกษา 91 โรงเรียน ชุดที่ 1 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่นต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรม สะเต็มศึกษา ชั้น ป. 4-ป.6

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือครูสำหรับจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา ชั้น ป. 4-ป.6

 

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย
 
“ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา”  https://goo.gl/QNimHb
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/qFoclP
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/9fW66R
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/J6Uv87
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/ugWe3i
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/2lJ5Wu
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/Lp1l4h
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/rfCNTv
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/c13FB9
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.trueplookpanya.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี