fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ครู กับ อาจารย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร

มีหลายคนสงสัยว่า “ครู” กับ “อาจารย์” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน จึงมาอธิบายไว้พอสังเขปดังนี้..

เมื่อ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ประกาศใช้ทำให้คำว่า “ครู” และคำว่า “อาจารย์” ถูกเรียกแทนตำแหน่งต่างกันดังนี้

“ครู” เป็นชื่อที่เรียกแทน ผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) โดยมีตั้งแต่ ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่วิทยฐานะที่ได้รับ และคำว่าครูฟังแล้วเป็นคำดั้งเดิมที่เรียกต่อๆกันมา มีลักษณะถึงความใกล้ชิดกับศิษย์มีลักษณะการเรียนการสอนที่แสดงถึงความห่วงหาอาทรกับศิษย์ ทั้งนี้มีคำใกล้เคียงที่เคยเรียก เช่น พ่อครู แม่ครู ครูหมอ เป็นต้น

“อาจารย์” เป็นชื่อที่เรียกผู้สอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นคำที่หมายรวมถึงคณาจารย์ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฟังดูแล้วอาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญเป็นด้านๆ หรือแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเรียกอาจารย์ และเรียกกับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการด้วย และคำนี้ฟังดูแล้วจะศรัทธาในความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆและนำแนวคิดหรือข้อค้นพบที่บุคคลเหล่านั้นคิดขึ้นมาใช้อ้างอิงในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการปฏิบัติตน

แต่…สิ่งที่สองตำแหน่งนี้มีเหมือนกัน คือ การสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้
มีทักษะชีวิตในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook!

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...