วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ครูประถมเตรียมพร้อม ปี 2563  เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET ครูประถมจะต้องสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่จะมีตัวชีวัดเป็นไปตาม ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครูประถมเตรียมติวนักเรียนได้เลย

เปลี่ยนแปลงจากอะไร

สพฐ.ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์)

แล้วครูคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องอย่างไร

แน่นอนว่า สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ที่เดิมอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการย้ายสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ไปรวมอยู่กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า สาระเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรียนรู้อะไรใน สาระที่ 4 เทคโนโลยี
● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
● วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

แล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการสอบ NT,O-NET

สำหรับการสอบ NT และ สอบO-NET เป็นการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางหรือไม่

นั่นจะทำให้นักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2563 ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และม.6 จะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นกลุ่มแรก ซึ่งต้องมีการวัดและประเมินนักเรียนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ปรับปรุงใหม่

ดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูคอมพิวเตอร์ได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ต่อไป

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สพฐ.

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการ เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการทดสอบระดับชาติ ได้ที่นี่

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี