Take a fresh look at your lifestyle.

ภาษาไทย ป.1

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ภาษาไทย ป.1

ข้อสอบกลางปี ภาษาไทย ป. 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 ปรนัย
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. พยัญชนะตัวใดออกเสียงหอ

1 ข

2 ต

3 ห

 1. วิธีเขียนสระ –าข้อใดถูกต้อง
 1. “ห –าตรงกับภาพใด
1
2
3

 

 

 

 

 

 

 1. พยัญชนะตัวใดประสมกับ า”

แล้วเป็นพ่อของแม่

   1 ม

2 ต

3 พ

1
 1. การวางสระอีที่ถูกต้อง ต้องวางอยู่

   ส่วนใดของพยัญชนะ

2

1 ใต้

2 บน

3

3 หน้า

 1. ข้อใดใช้พยัญชนะต้นเหมือนกัน

1 ลีลา

2 มีตา

3 น่าดู

 1. “ด –” เป็นการเขียนแจกลูกคำใด

1 งู

2 ดู

3 อู

 

 1. ข้อใดไม่มีความหมาย

1 ปูนาดูตา

2 ตาดูปูนา

3 ดูนาปูตา

 9. “ไ +
อ่านว่าอะไร

 

 1 ไป

2 ไห

3 ไอ

 1. ดี” เติมคำใดในช่องว่างจึง

   จะเป็นคำที่มีความหมาย

   1 โจ

2 ไจ

3 ใจ

 1. คำใดมีความหมายเหมือน “เร็ว”

1 ไข

2 ไห

3 ไว

 1. ข้อใดไม่คล้องจองกัน

1 อีกา ตาดี

2 มาหา ในรู

3 เจ้าโบ โตไว

 1. ข้อใดใช้สระอุมากที่สุด

1 เราเห็นรุ้งกินน้ำ

2 น้องกินจุจนจุกท้อง

3 พ่อขุดดินปลูกต้นไม้

 1. ข้อใดมีความหมาย

1 ขับ พ่อ รถ

2 ทิ้ง ขยะ เขา

3 น้อง กิน ข้าว

 1. ข้อใดอ่านสะกดคำไม่ถูกต้อง

1 ดอ-อา-ดา

2 ตอ-อำ-ตำ

3 บอ-อา-บำ

 1. “ไ + เติมพยัญชนะตัวใด

   กลายเป็นสิ่งทีมีความร้อน

1 ป

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

2 ฟ

3 ส

 1. สระใดออกเสียงสั้น

1 –ี

2 –ะ

3 –า

 

 1. ข้อใดมีความหมาย

1 ทะนะ

2 ปะทะ

3 ขะตะ

 1. ข้อใดไม่มีคำที่มี “ช” เป็น

   พยัญชนะต้น

1 ชามใบใหญ่

2 ชาวสวนปลูกผัก

3 บ้านปออยู่ในสวน

 1. ข้อใดคือตัวเลขไทย

1 ๒

2 3

3 4

 1. –เรียกว่าอะไร

1 ไม้เอก

2 ไม้โท

3 ไม้ตรี

 1. “ต้นไม้” ใช้รูปวรรณยุกต์ใด

1 เอก

2 โท

3 จัตวา

..
คำใดมีความหมาย

ตรงกับภาพ

23.

 

 

1 ผา

2 ผ่า

3 ผ้า

 1. คำใดมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียง

   สามัญ

1 จาน

2 ขาน

3 สาน

 1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษร

   กลาง

1 รัว

2 ตัว

3 หัว

 1. “บัว” อ่านสะกดคำได้ตามข้อใด

 1 บอ-อัว-บัว

2 บอ-อัว-วอ-บัว

3 บอ-ออ-อัว-บัว

 

 

 

 1. ข้อใดมีความหมายเท่ากับเลข ๙

1 เก่า

2 เก้า

3 เก๊า

 1. ใครมีสุขนิสัยที่ดีในการอ่าน

1 ปลาเอียงคอตามตัวหนังสือที่อ่าน

2 ป่านใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษรแต่ละ

บรรทัด

3 ปอกวาดสายตามองตัวหนังสือ

จากซ้ายไปขวา

อ่านข้อความ แล้วตอบคำถาม

ข้อ2930

 ฉันกินข้าว

 1. ข้อความนี้ คำใดมีพยัญชนะต้น

   ต่างหมู่

1 ฉัน

2 กิน

3 ข้าว

 1. ข้อความนี้ คำใดมีเสียงวรรณยุกต์

   เป็นเสียงจัตวา

1 ฉัน

2 กิน

3 ข้าว

 1. เมื่อนักเรียนเจอเพื่อนในตอนเช้า

   นักเรียนควรพูดคำใด

1 สวัสดี

2 เป็นอะไร

3 ไปก่อนนะ

 1. ข้อใดไม่ใช่การทักทาย

1 สวัสดีจ้ะ

2 สบายดีไหม

3 แล้วเจอกันนะ

 1. ข้อใดเป็นส่วนประกอบสำคัญ

   ของประโยค

1 กริยา + กรรม

2 ประธาน + กริยา

3 ประธาน + กรรม

 1. ข้อใดเป็นประโยค

1 น้องนอน

2 โต๊ะทำงาน

3 เขียนหนังสือ

 

 

 

 1. ข้อใดเป็นการจับดินสอที่ถูกต้อง
 1. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการคัดลายมือ

   คืออะไร

1 ความสะอาด

2 วางวรรณยุกต์ถูกต้อง

3 ถูกทุกข้อ

 1. เมื่อคุณแม่ให้เงินไปโรงเรียน

   นักเรียนควรพูดว่าอย่างไร

1 ดีมากค่ะ

1

2 ขอบใจค่ะ

3 ขอบคุณค่ะ

 1. เราใช้คำว่า “ขอโทษ” เมื่อใด
2

1 เมื่อทำผิด

2 เมื่อพบกัน

3

3 เมื่อรับของจากผู้ใหญ่

 1. ตุ่น: ฉันแบ่งขนมให้นะ

     แต้ม:                                 

  แต้มควรพูดกับตุ่นว่าอย่างไร

1 ขอบใจนะ

2 ขอโทษนะ

3 ขอบคุณนะ

 1. ข้อใดถูกต้อง

1 เมื่อเราพบครู เราพูดสวัสดี

2 เมื่อเรารับของจากผู้ใหญ่ เราพูด

ขอบใจ

3 เมื่อเรารับของจากเพื่อน เราพูด

      ขอบคุณ

 

 

 

 

ตอนที่ 2 อัตนัย

คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้

 1. นักเรียนฟังเพื่อนเล่าเรื่องสั้น ๆ ๑ เรื่อง แล้วเขียนใจความสำคัญของเรื่อง

ที่ฟัง

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

 1. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการดูการแสดง

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

 

ต้องการ เฉลย แจ้งอีกเมล์ ชื่อโรงเรียน ด้านล่างค่ะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นถูกปิด