Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! สื่อสาระน่ารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอแจกสื่อ “สาระน่ารู้” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฟรี! จากเพจ แบ่งปันปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้ YO-Reggae แบ่งปันโดย ครูโย จาก รร.นาน้อย จ.น่าน…

ดาวน์โหลดฟรี! ชุดแบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นที่พูดถึงกันมาก สำหรับแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน…

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.4

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.4 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด ใบงาน เฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.3

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.3 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด ใบงาน เฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด ใบงาน เฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

รายการหลักสูตร เอกสารหลักสูตร      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…