Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

โอกาสดีๆมาแล้ว! รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่ทางเว็บครูประถมนำมาฝากกันค่า เพราะตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลด…