Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย นางสาวสนใจ ช่วยชู ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ…