Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาทางไกล

การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 (สพฐ.)

ดร.กวินทร์เกียรติ  นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงให้เห็นถึงขั้นตอนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ว่าควรเป็นไปในแนวทางใด…

สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ ระหว่าง 16 พ.ค.-30 มิ.ย.2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง…