Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง…

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566…