Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพ

ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ก่อนหมดอายุเสียค่าปรับ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ก่อนหมดอายุเสียค่าปรับ  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ…

ทำตามได้ง่ายมาก! ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ (กรณีมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำข้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์มาฝากคนที่ต้องการต่อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งกรณ๊ดังกล่าวเป็นกรณีของผู้ที่มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ…