fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลองทำได้เลย! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หากทำผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร แบบสอบถามนี้ออกแบบโดย สพป.เลย เขต 2 …