Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดทักษะ เป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล…