Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รัฐมนตรี

กระทู้ถาม! ยื่น 3 วาระ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งจดหมายด่วน เรื่องการตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการตอบ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยื่นไว้เข้าระเบียบวาระแล้ว 3 กระทู้ถาม และต้องรอการตอบของรัฐมนตรีต่อไป…