Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน

โอกาสดีๆมาแล้ว! รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่ทางเว็บครูประถมนำมาฝากกันค่า เพราะตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…