Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ราชกิจจานุเบกษา

ด่วนล่าสุด! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้ เงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วย และการนับอายุราชการ…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้เหตุผลเงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วยก่อนย้าย และการนับอายุราชการต่อเนื่องสำหรับข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครู ศธ.มาฝากกันค่ะ…

บังคับใช้ทันที! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศธ. เพิ่มเขตมัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต รวม 62 เขต

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดมาฝากกัน หลัง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศธ. เพิ่มเขตมัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต รวม 62 เขต ซึ่งเป็นประกาศที่มีการประกาศบังคับใช้โดยให้มีผลทันทีอีกด้วย สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างเลยค่า วันนี้…

ประกาศด่วน! ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนด ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำหใ้ใีการกำหนดพื้นที่คุมสูงสุด 28 จังหวัด ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนด ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด…

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.คือ ข้อ 2 (1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ…

การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖…

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้...

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ…

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ…