Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศ…

วันที่ 7 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบและประกาศ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ทุกระดับจนถึงปริญญาตรี พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม…

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.…

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.…

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงนามโดย รมว.อว. และ รมว.ศธ.…

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง…

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566…

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ 13…

วันที่ 18 มกราคม 2565 ขอแนะนำไฟล์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2566) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (13 มกราคม…

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562…

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ…

วันที่ 1 พ.ย.2565 ขอนำเสนอ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ…

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง) กระทู้ถามที่ 476 ร. ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก…

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู…

ด่วนล่าสุด! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้ เงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วย และการนับอายุราชการ…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้เหตุผลเงื่อนไขการบรรจุครูผู้ช่วยก่อนย้าย และการนับอายุราชการต่อเนื่องสำหรับข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครู ศธ.มาฝากกันค่ะ…