Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

คณะรัฐมนตรีสรุปมติ ครม. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562

วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ กฎหมาย 1. เรื่อง…