Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ร่างพระราชบัญญัติ

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564)…

อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....   ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ ทั้งนี้สาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย…