Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา

ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา

ข่าว ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา มีทั้งหมด 101 มาตรา โดย กอปศ.เห็นด้วยกับ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา มีทั้งหมด 101 มาตรา ระบุหลักการ วิธีการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนไว้ในกฎหมายด้วย…