Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลาศึกษาต่อ

เลื่อนเงินเดือนระหว่างลา! การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครู

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของจดหมาย ว2/2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา…