Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

สพฐ.ประกาศ กำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สอบ…

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวกำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งบประมาณปี 2562…