Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หนุนเสริมเชิงบวก

“หนุนเสริมเชิงบวก” ลงโทษอย่างไรให้เด็กรู้ผิดถูกเอง เลี่ยงการใช้ความรุนแรง

สำหรับครูประถม หรือผู้ปกครองท่านใด ที่ประสบปัญหาว่าจะทำอย่างใดให้เด็กรู้ผิดถูกได้เอง โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงใดๆ ที่ก่อเกิดปัญหาทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้นการหนุนเสริมเชิงบวก (positive reinforcement)…