Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรต้านทุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้ ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตหรือการทำกิจกรรมที่เป็นผลต่อสังคมไทย …